MODLITWA PRZY WIGILIJNYM STOLE

Na stole nakrytym białym obrusem kładziemy Pismo
Święte i opłatek oraz ustawiamy świecę (najlepiej
Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom). Jedno miejsce
przy stole pozostawiamy wolne jako znak pamięci
o bliskich, którzy nie mogą razem z nami zasiąść
do wigilii (np. o zmarłych z rodziny). Następnie
cała rodzina i wszyscy zgromadzeni wokół
stołu odmawiają modlitwę przed wieczerzą.
Poprowadzić ją powinien ojciec rodziny albo
dziadek czy osoba najstarsza z obecnych. Po
odczytaniu Ewangelii o narodzeniu Jezusa
następuje najważniejszy moment, to jest łamanie
się opłatkiem, składanie sobie życzeń i przekazanie
znaku pokoju. Wszyscy powinni też przeprosić
się wzajemnie za uczynione zło. Wieczerzę
wigilijną rozpoczynamy modlitwą.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Ktoś z rodziny zapala świecę na
stole i mówi: Światło Chrystusa.
Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki.

Teraz zapalamy światełka na choince.

Następuje czytanie Ewangelii o
narodzeniu Pana Jezusa.
Najlepiej wybrać fragment: Łk 2,1–14

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara
Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności
w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się
wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był
Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby
dać się zapisać, każdy do swego miasta.
Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret,
do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego
Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu
Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną
sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam
przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania.
Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła
Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było
dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy
przebywali w polu pasterze i trzymali straż
nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich
anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła,
tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł
do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość
wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś
w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym
jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was:
znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące
w żłobie”. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo
zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:
„Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi
pokój ludziom Jego upodobania”.
Oto słowo Boże.

Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki.

Modlitwa przed łamaniem się opłatkiem

Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc, kiedy
wspominamy pamiątkę Wcielenia Twojego Syna
dla naszego zbawienia, zajaśniała blaskiem Twej
światłości. Spraw, abyśmy, opromienieni tym blaskiem,
z otwartym sercem przyjęli Jezusa jako naszego
Odkupiciela. Pobłogosław nas i te opłatki, którymi
się podzielimy na znak miłości i przebaczenia. Naucz
nas, Panie Boże, dzielić się chlebem, miłością i
życzliwością ze wszystkimi ludźmi, a zwłaszcza z
tymi, wśród których żyjemy. Obdarz miłością,
zgodą i jednością naszą rodzinę. Wlej nadzieję
w serca ubogich, samotnych, osieroconych i
przeżywających jakiekolwiek cierpienia. W
dzisiejszą noc Bożego Narodzenia naszą modlitwą
ogarniamy też chrześcijan mieszkających w
Betlejem i innych zakątkach Ziemi Świętej. Ty,
Panie, znasz ich troski i niepokoje. Widzisz ich
osamotnienie i lęk o przyszłość. Słyszysz wołanie
o pokój i pojednanie między narodami i wyznawcami
różnych religii. Ześlij, Panie, swój pokój na udręczoną
wojnami i przemocą Ziemię Świętą. Ulecz z nienawiści
serca żydów, muzułmanów i chrześcijan. Pomóż im
przebaczyć wzajemne urazy i krzywdy.

Wszyscy odmawiają: Ojcze nasz…
Następuje łamanie się opłatkiem.

Modlitwa po wieczerzy wigilijnej
Odmawia jeden z członków rodziny.

Dziękujemy Ci, Boże, nasz dobry Ojcze, za
Twojego Syna Jezusa Chrystusa, dziękujemy
za miłość do wszystkich ludzi, za ten wieczór
wigilijny i dary, które spożywaliśmy.
Tobie chwała na wieki.

Wszyscy odpowiadają: Amen.